Gmina Międzybórz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Międzybórz

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, zaprasza do wzięcia udziału

Akcji Informacyjnej II  - dotyczącej projektowanej

OBWODNICY MIĘDZYBORZA w ciągu drogi krajowej nr 25

 

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 21.06.2022

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzyborzu

ul. Wrocławska 8 o godz. 16.30

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.dk25-obwodnica-miedzyborza.pl

w dniu 16 czerwca 2022 r.

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie:
do dnia 8 lipca 2022 r.,


w formie:

Formularz Opinii do wypełnienia online na stronie internetowej  (forma preferowana)

Formularz w formacie pdf do pobrania na stronie internetowej i przesłania na e-mail:

DK25-STES@multiconsult.com.pl

lub pocztą na adres:

MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

z dopiskiem: „Akcja informacyjna II – Budowa Obwodnicy Międzyborza w ciągu DK-25”

 

UWAGA! Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wersji papierowej formularza uniemożliwi wykorzystanie opinii w pracach projektowych. Przesłanie formularza w formie elektronicznej - bez podpisu, stanowi automatyczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym na stronie 2. Pod uwagę będą brane wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnione, podpisane i dostarczone Formularze opinii zgodnie z ogłoszoną informacją. Każde inne wystąpienie i na inny adres email nie będzie w ogóle przedmiotem analiz – ponieważ zgodnie z brakiem akceptacji informacji RODO, Multiconsult Polska Sp. z o.o. nie będzie mogła ich przetwarzać.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności