Gmina Międzybórz

Ankieta

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYBÓRZ

ANKIETA Dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM na terenie Miasta i Gminy Międzybórz

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Urząd przygotował krótką ankietę na temat zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz jest zobligowany do sporządzenia ww. rocznego sprawozdania, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

W sprawozdaniu za 2023 r. raportowane będą m. in. informacje dotyczące poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Zgodnie z nową metodą obliczania osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu od 2021 r. ww. poziom obliczany jest jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. W związku z powyższym do obliczania osiągniętego poziomu można wliczyć wszystkie frakcje odpadów, m. in. bioodpady kompostowane „u źródła”.

Jednakże, aby zaliczyć bioodpady kompostowane „u źródła” należy spełnić konkretne przesłanki, wskazane w rozporządzeniu w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
W celu zaliczenia bioodpadów do odpadów poddanych recyklingowi należy obliczyć masę bioodpadów, która została umieszczona w kompostowniku.

W tym celu, mieszkańcom, którzy zadeklarowali przydomowe kompostowanie odpadów, zostanie dostarczona ankieta, w której należy podać szacunkową roczną ilość bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 29 lutego 2024 r. do placówki Urzędu, pok. nr 12 lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu, ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz.

W razie pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 62 78 56 189 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Ankieta jest również udostępniona do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

Z poważaniem

Burmistrz (-) Jarosław Głowacki

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności