Gmina Międzybórz
Powróć do: Dla Inwestora

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracowników

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu informuje, iż pracodawcy ubiegający się o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, składają:

  1.  Wniosek o dofinansowanie wraz z następującymi załącznikami:

-  kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwo pracy  młodocianego pracownika wystawionego przez pracodawcę,

- kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu pracownika młodocianego, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

- kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych wystawione dla pracodawców lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo dla osoby zatrudnionej u pracodawcy  (określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia),

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims

3. Oświadczenie o wielkości pomocy de minims otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

4. Oświadczenie o poniesionych kosztach.

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował pomoc techniczną pod nazwą System Udostępniania Danych  o Pomocy Publicznej (SUDOP - https://sudop.uokik.gov.pl), na której każdy przedsiębiorca może sprawdzić wartość otrzymanej pomocy de minimis za lata poprzednie.

W związku z ukazaniem się obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 marca 2019 [Dz.U. z 2019 r. poz. 276] w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, pracodawcy którzy zatrudnili w roku szkolnym 2019/2020 młodocianych z powyższego obwieszczenia [cz.II] otrzymają dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości do 10.510,00 w roku 2022.

                Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w roku 2022 po waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 wynosi;

- w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w  wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) – do 8.493,13 zł

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy ( za każdy pełny miesiąc kształcenia) – 266,95 zł

- w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – do 10.510,00 zł

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Termin i sposób załatwienia sprawy;

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania;

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy;

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania;

Podstawa prawna;

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – art. 122
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – art. 37 ustawy.
  7. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Uwagi;
Informujemy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, by w terminie 30 dni po podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, składali informację (zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem) do Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13.
Pracodawca zobowiązany jest także powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz o zmianie adresu zamieszkania młodocianego.