Gmina Międzybórz

Informacja z dnia 20.07.2022 r. Program KLUB

Międzybórz, 2022-07-27

 INFORMACJA

Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz zamieścił ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Międzybórz z siedzibą ul. Wrocławska 8; 56-513 Międzybórz na realizację zadania publicznego pn. „Program KLUB”, na stronie BIP, internetowej i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz.

Niniejszym informuję, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jarosław Głowacki

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

z dnia 20 lipca 2022 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz informuje, że w dniu 19 lipca 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Międzybórz ul. Wrocławska 8; 56-513 Międzybórz, reprezentowanego przez Grzegorza Pliszek Prezesa UKS na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Program „KLUB”  z pominięciem  otwartego konkursu ofert.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. ) tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.miedzyborz.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia może wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty t.j. do dnia 27 lipca 2022 r.

Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz pokój nr 21 /I piętro/ lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  promocja@miedzyborz.pl.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Międzybórz

 /-/ Jarosław Głowacki

Pliki do pobrania:

Program KLUB.pdf
Format: pdf, 1.85 MB