Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Konkurs ofert w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizację zadań publicznych w Gminie Międzybórz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku z dnia 9 stycznia 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.),  art. 11 ust.1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zm.  ) oraz Uchwały Rady Miejskiej  w Międzyborzu Nr LXIII/379/2023 z dnia  25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzybórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.                       

I. Rodzaj i wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadania w formie wsparcia:

1. Działalność szkoleniową w piłce nożnej oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach  i rozgrywkach odpowiedniego szczebla;
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych).
2. Działalność szkoleniową w tenisie stołowym oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla;
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).
3. Działalność szkoleniową w piłce nożnej dzieci do 11-go roku życia; 
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Organizację treningów, zawodów i imprez lekkoatletycznych oraz z zakresu gier zespołowych z wyjątkiem piłki nożnej;
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 5.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
5. Działalność szkoleniową w pływaniu dzieci i młodzieży.
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
6. Działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej;
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset  złotych).
7. Działalność szkoleniową w strzelectwie  sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie do 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy   złotych).
W roku 2023 Gmina Międzybórz zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju i przyznała organizacjom dotacje w wysokości: 94.500,00 złotych.
W roku 2024 w budżecie na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę 132.500,00 złotych.

II. Cel zadań i oczekiwane rezultaty: 
1. Cel zadań:
- zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy Międzybórz poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej oraz udział w rozgrywkach   i zawodach.
- prowadzenie zajęć sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych

2. Oczekiwane rezultaty:
- liczba uczestników realizacji zadania;
- liczba przeprowadzonych zajęć/ treningów/ godzin.
2.1. Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane  w sprawozdaniu z realizacji zadania.
2.2. Rezultaty uznaje się za osiągnięte przy ich realizacji na poziomie min. 80% założonych wskaźników opisanych w zadaniu.

III. Zasady przyznawania dotacji
1.O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Międzybórz.
2. Realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia co oznacza, że oferent musi wnieść do realizacji zadania wkład własny. Udział wkładu własnego w realizację zadania nie może być mniejszy niż 2% całkowitych kosztów zadania. 
3. Wkład własny rzeczowy nie jest wymagany, jego wycena nie będzie brana pod uwagę.
3.1 Wkład własny w formie pracy wolontariusza musi zostać udokumentowany na podstawie stosownego porozumienia zawartego z wolontariuszem z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę.
3.2. W przypadku wykorzystywania przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania prywatnych samochodów niezbędne jest podpisanie z nimi umowy użyczenia przedmiotu do celów służbowych
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
6. W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Gminą Międzybórz.

8. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
8.1.    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
8.2.    statut organizacji oraz każdą jego aktualizację –  w przypadku złożenia kserokopii statutu, dokument powinien być potwierdzony za zgodność odpisu z oryginałem przez osoby uprawnione;
8.3.    oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego oraz  pesel osób uprawnionych do podpisu umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
8.4.    umowę partnerską lub oświadczenie partnera, jeżeli takowe występują.
8.5. Oferent w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty może dołączyć jeden komplet załączników. 
9. Załączniki muszą być ważne i aktualne tj. podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w organizacji.
Formularz oferty i sprawozdania dostępne są na stronie www.bip.miedzyborz.pl , www.miedzyborz.pl lub w pok. nr 21 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wykonania zdania publicznego zgodnej ze wzorem określonym  Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 ).
3. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Oferty niekompletne, nieczytelne  i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania.
5. Oferent przyjmując wsparcie zadania do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
6. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.  Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie innej działalności statutowej podmiotu, na prowadzenie działalności gospodarczej.
7.  W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
7.1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy gdy:
- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także niezbędne do jego realizacji,
- są uwzględnione w budżecie zadania, w pozycji w ramach której są rozliczane,
- zostały poniesione w trakcie realizacji zadania,
- są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.
8. Z dotacji nie mogą być finansowane w szczególności wydatki:
- zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na oferenta,
- zobowiązań oferenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności i zobowiązań oferenta,
- koszty poniesione przed dniem podpisania umowy i po jej zakończeniu,
9.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulacje kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
10. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. 2023 poz. 120 z późn. zm. ), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
11. Organizacje, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta i Gminy Międzybórz. Informacja ta powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy.
12. Organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne z udziałem dzieci zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zweryfikowaniu osób dopuszczonych w trakcie realizacji zadania publicznego do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.  Obowiązek ten wynika z art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością za tle seksualnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm. ).
12.1. Oświadczenie takie Oferent wyłoniony w otwartym konkursie ofert będzie zobowiązany dostarczyć do dnia zawarcia umowy na realizacje zadania publicznego.
12.2. Niedostarczenie w terminie oświadczenia będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.
13.W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019  r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), obowiązkiem każdej organizacji realizującej zadanie publiczne jest  zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy. Dotyczy to również stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku jeżeli organizacja lub podmiot nie jest w stanie, a w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
14. Oferent zobowiązany jest do opisania w części III.3 oferty sposobu zapewnienia dostępności przy realizacji zadania publicznego.

V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu, ul. Kolejowa 13, pokój nr 9 – I piętro do 30 stycznia 2024r. do godz. 15.00.
2. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Urzędu.
3. Oferty wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Koperty należy opisać następująco: „ Otwarty konkurs ofert na 2024 rok – z podaniem nazwy zadania”.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
1. Do oceny ofert Burmistrz Miasta i gminy Międzybórz w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową oraz regulamin jej pracy.
2. Komisja dokona oceny ofert w terminie do 7 dni roboczych od daty końcowej składania ofert konkursowych.
2. Komisja ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez ubiegającą się organizację pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Przy rozpatrywaniu ofert na etapie oceny formalnej sprawdzana jest:
3.1. termin złożenia oferty,
3.2. termin realizacji zadania,
3.3. właściwy formularz,
3.4. kompletność dokumentacji, 
3.5. zgodność oferty z założeniami konkursu,
3.6. prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.
3.7. realizacja zadania na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy,           
3.8. prawidłowe podpisy,
4. Komisja odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w konkursie i wzywa do uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia otrzymania informacji.
5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację  następujących kryteriach:
5.1. możliwość realizacji zadania (0 - 10 pkt),
- doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym ( 0-5 );
- zasoby osobowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (0-5);
5.2. kalkulacja  kosztów realizacji zadania publicznego, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 10 pkt), 
- racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych zadań (0-5),
- prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0-3),
- szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0-2); 
5.3.  jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania (0 - 15 pkt),
- uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (0-5),
- zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu ( 0-5),
- kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie ( 0-5)
5.4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania (0-5),
5.5.  rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 5 pkt).
Liczba punktów ogółem: 0 - 45 pkt.
7. Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz propozycje ofert do zatwierdzenia.
8. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

VII. Postanowienia Końcowe
1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.bip.miedzyborz.pl , www.miedzyborz.pl    w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miasta  i Gminy w Międzyborzu, pok. nr 21 – I piętro, tel. 62 606 6149.


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy  z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz, 56-513 Międzybórz, ul. Kolejowa 13, tel. 62 785 6019, adres e-mail: umig@miedzyborz.pl.
2.    Inspektor Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz, 56-513 Międzybórz ul. Kolejowa 13, telefon 62 785 6018 adres e-mail: m.simura-gmyrek@miedzyborz.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym  z udziałem w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.
5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, które uprawnione są do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora wynikających z zawartych umów (podmioty dostarczające systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe).
6.    Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pani/Pana danych osobowych.
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oraz w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji.
8.    Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.
    

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.