Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Stypendia na rok szkolny 2023/2024

Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/260/06 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja 2006 r. zmienionej uchwałą Nr XIX/100/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 2975 z dnia 24 sierpnia 2012r.), zmienioną uchwałą nr XX/143/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 17 września 2020 r.   w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 jest terminach: 

- od 1 do 15 września 2023 r.

- do 15 października 2023 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. 

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. Nr 21 I piętro ) lub na stronie www.miedzyborz.pl, bip.miedzyborz.pl 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1.     Rodziców niepełnoletniego ucznia,

2.     Pełnoletniego ucznia,

3.     Dyrektora szkoły,  kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje:

- uczniom  szkól publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje: 

•    uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ( tzw. „zerówka” )

•   uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy.

•   uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

•    studentom 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Międzybórz, znajdującym się w TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. t.j. Dz. U.  z 2023 poz. 901 z późn. zm. ). Przy obliczaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie utrzymującej się z prowadzenia gospodarstwa rolnego - przyjmuje się, iż kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 hektara przeliczeniowego.

Rodziną w rozumieniu w/w ustawy są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące.

 Stypendium szkolne jest pomocą materialną w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub  całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z   pobieraniem  nauki poza miejscem zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich faktur/ rachunków wystawionych na ucznia.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne ucznia. Paragony nie będą brane pod uwagę.

Stypendium wypłacone będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczania tych dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj:

1. zaświadczenie/ oświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 

2.  odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

3.  zaświadczenie/ oświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego, 

4.  zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec – wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha. 

5. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym lub wyrokiem sądu itp.), 

6. osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie lub oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.

7. zaświadczenie/ oświadczenie/ decyzja z  Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, fundusz alimentacyjny,

8.zaświadczenie/ oświadczenie studiujących członków rodziny o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

9. pisemne oświadczenia o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują  w szczególności:

1)śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego),

2)klęskę żywiołową,

3)ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,

4)utratę pracy przez oboje rodziców,

5)inne zdarzenia losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia  i jego proces edukacyjny.

Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

Pliki do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx
Format: docx, 13.49 kB
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 2021-2022.docx
Format: docx, 22.62 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.