Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu ogłasza nabór na wolne stanowisko -  pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyborzu, 56-513 Międzybórz ul. Kolejowa 13

I.  Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny – 1 etat

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika   specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”

d)  przed dniem 1 maja 2004 r. ukończenie studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

e) do 30.10.2007 r. ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

obywatelstwo polskie,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
dobra znajomość obsługi komputera,
posiadanie prawa jazdy kat. B,
znajomość przepisów prawnych z zakresu; 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 921.),
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.),
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 535),
III. Wymagania dodatkowe:

umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,
wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,
umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
umiejętność dobrej organizacji pracy,
umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
umiejętność związana ze sprawną obsługą trudnego klienta,
IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

diagnozowanie środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych,
współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych,
przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych,
zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
obsługa programu POMOST.
V. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV,
Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (zał. Nr 1),
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych; oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 2),
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom wraz z suplementem),
Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
i dotychczasowe zatrudnienie,
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.
Wymagane dokumenty powinny zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można złożyć w siedzibie ośrodka lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu, ul. Kolejowa 13  56-513 Międzybórz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 12 kwietnia 2024 r.

VII. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 2 lat od zakończenia rekrutacji podlegają zniszczeniu.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu, tel.627856144
VIII. Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowisko pracy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu,
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat od zakończenia naboru,
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawa ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu

 

Pliki do pobrania:

Nabór na pracownika socjalnego.docx
Format: docx, 19.35 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.